Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Douchebakkenopmaat.nl

Artikel 1 Definities :

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

- Douchebakkenopmaat.nl : de onderneming met de handelsnaam "Douchebakkenopmaat.nl.", gevestigd te Alphen aan den Rijn, adres Hoorn 382, 2404 HL Alphen aan den Rijn. Telefonisch te bereiken onder nummer 0172-612575
tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. E-mail adres info@douchebakkenopmaat.nl, KvK Rijnland nummer 28103652, BTW-nummer NL813929313B01.
- De website : de website van douchebakkenopmaat.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van links.
- Produkt : het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Douchebakkenopmaat.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de
overeengekomen prijs dient te betalen.
- Klant : iedere natuurlijke persoon die met Douchebakkenopmaat.nl handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW (consument).

Artikel 2 Algemeen :

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Douchebakkenopmaat.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen :

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende produkt door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,
worden alle artikelen, zoals douchebakken, douchewanden etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
2. Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal zes weken. Na deze periode moet u rekening houden met aanpassing van de offerte als gevolg van tussentijdse prijswijzigingen.
3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren produkten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De artikelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zijn
niet in strijd met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Douchebakkenopmaat.nl zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Douchebakkenopmaat.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzend- of administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomst :

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Douchebakkenopmaat.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Indien op verzoek van de klant door Douchebakkenopmaat.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Douchebakkenopmaat.nl de klant per e-mail een
orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Bij bestellingen die het bedrag van € 2.500,- te boven gaan, en/of offertes voor meer dan een bedrag groot € 2.500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien Douchebakkenopmaat.nl per abuis een
orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal een door de klant voor akkoord te tekenen orderbevestiging/offerte worden toegezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden.
Eerst na ontvangst door Douchebakkenopmaat.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
4. Hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken produkten, met andere
woorden op alle produkten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5 Levering :

1. Douchebakkenopmaat.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Douchebakkenopmaat.nl is
niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2. Indien een in de orderbevestiging of op de website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient
Douchebakkenopmaat.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 werkdagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, (dat wil zeggen de klant haalt het produkt en/of de produkten zelf op), geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Douchebakkenopmaat.nl de wijze van
verzending bepaalt. Bestellingen boven € 250,- worden gratis bij thuisbezorgd, hieronder worden de verzendkosten ad € 8,- bij de klant in rekening gebracht.
4. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het
aangekochte produkt c.q. de aangekochte produkten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van € 60,-.
5. Het is onder voorwaarden mogelijk om een bestelling in 2 delen te laten leveren. Voor een deellevering (2 leveringen) brengen wij een bedrag à € 60,- in rekening. Indien de klant van deze service gebruik wil maken, dient hij/zij het
factuurbedrag bij de eerste levering volledig te betalen. Dit geldt dus ook indien er bij de 1e levering voor betaling onder rembours wordt gekozen.
6. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Douchebakkenopmaat.nl geen enkele verantwoording.

Artikel 6 Herroepingsrecht :

1. Bij de aankoop van produkten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het produkt door of namens de klant. De
produkten die op maat zijn vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de klant zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en voor deze produkten kan de overeenkomst na bestelling dan ook niet worden ontbonden.
2. Indien de klant besluit het produkt en/of produkten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Douchebakkenopmaat.nl behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke
ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3. Voorts behoeft Douchebakkenopmaat.nl uitsluitend retourzendingen van produkt en/of produkten te accepteren indien :
- produkten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- het produkt en/of de produkten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
- het produkt en/of de produkten ongebruikt zijn
- het produkt en/of de produkten schoon zijn
- het produkt en/of de produkten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
- de bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en
meegeleverde accessoires

Artikel 7 Garantie :

1. Op de door Douchebakkenopmaat.nl geleverde produkten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 tot 5 jaar afhankelijk van het betreffende product.
2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Douchebakkenopmaat.nl overeengekomen garantietermijn.
3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Douchebakkenopmaat.nl en/of de fabrikant van het produkt en/of de produkten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of
die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van
het produkt.
4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
douchebakkenopmaat.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het produkt en/of de produkten en/of dit produkt en/of deze produkten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het
produkt en/of de produkten niet is bestemd.

Artikel 8 Reclames :

1. De klant dient bij levering van het produkt en/of de produkten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden. Het recht van reclame vervalt zodra de klant de
op-/afleverbon(nen) na aflevering voor akkoord heeft ondertekend.
3. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9 Aansprakelijkheid :

1. Indien het door Douchebakkenopmaat.nl geleverde produkt en/of geleverde produkten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het artikel "Garantie" is bepaald, met
dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan de aankoopsom van het produkt dat tot schade heeft geleid.
2. Nimmer is Douchebakkenopmaat.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Produktaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is Douchebakkenopmaat.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde produkt en/of
de geleverde produkten.

Artikel 10 Overmacht :

1. Douchebakkenopmaat.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Douchebakkenopmaat.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of
onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Douchebakkenopmaat.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Douchebakkenopmaat.nl daaronder begrepen.
2. Douchebakkenopmaat.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Douchebakkenopmaat.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11 Betaling :

1. Douchebakkenopmaat.nl hanteert de volgende betaalmethodes: Ideal, betaling voor levering (bancaire overboeking) en onder rembours. Voor betaling onder rembours brengen wij € 45,- rembourskosten in rekening.
2. Indien betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, wordt pas een afspraak voor levering gemaakt, nadat Douchebakkenopmaat.nl het volledige factuurbedrag van de klant heeft ontvangen.
3. Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 10% van de koopsom van de bestelling en een getekende orderbevestiging. Douchebakkenopmaat.nl zet bestellingen maximaal 6
maanden op afroep.
4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen
na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Douchebakkenopmaat.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Douchebakkenopmaat.nl, bij wege van
schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 12 Geschillen :

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Douchebakkenopmaat.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd
is. Douchebakkenopmaat.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Douchebakkenopmaat.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.